TRUNG TÂM ANH NGỮ ELTI NINH THUẬN

   

  GETTING STARTED – A DIFFERENT TYPE OF FOOTPRINT

  No.

  Word

  Type

  Pronunciation

  Meaning

  1

  carbon footprint

   

  /ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/

  Dấu chân cacbon

  2

  Negative effect

   

  /ˈneɡətɪv ɪˈfekt/

  Ảnh hưởng tiêu cực

  3

  Fossil fuel

  n

  /ˈfɑːsl   ˈfjuːəl/

  /ˈfɒsl/

  Nhiên liệu hóa thạch

  4

  biogas

  n

  /ˈbaɪəʊɡæs/

  Khí sinh học

  5

  Nuclear  power

  adj

  /ˈnuːkliər   ˈpaʊər/

  /ˈnjuːkliə(r)/

  Năng lượng hạt nhân

  6

  Hydro power

  n

  /ˈhaɪdrəʊ  ˈpaʊər/

  Năng lượng nước/ thủy điện

  7

  sunlight

  n

  /ˈsʌnlaɪt/

  Ánh sáng mặt trời

  8

  solar

  adj

  /ˈsəʊlə(r)/

  Thuộc hệ mặt trời

  9

  Solar panel

  n

  /ˈsəʊlə  ˈpænl/

   Tấm thu năng lượng mặt trời

  10

  Carbon dioxide (CO2)

  n

  /ˌkɑːbən daɪˈɑːksaɪd/

  Khí carbonic (CO2)

  11

  renewable

  adj

  /ˈnjuːəbl/

  /ˈnuːəbl/

  Có thể phục hồi lại

  12

  Non-renewable

  adj

  /nɒn - ˈnjuːəbl/

  Không thể phục hồi lại

  13

  Energy source(s)

  n

  /ˈenərdʒi   sɔːrs/

  Nguồn năng lượng

  14

  Run out

  v

  /rʌn   aʊt/

  Cạn kiệt

  15

  produce

  v

  NAmE / /prəˈduːs/

  BrE /prəˈdjuːs/

  Sản xuất

  16

  last

  v

  /læst/

  Kéo dài

   

  A CLOSER LOOK 1

  No.

  Words

  Type

  Pronunciation

  Meaning

  1

  Limited

  limiting

  adj

  /ˈlɪmɪtɪd/

  /ˈlɪmɪtɪŋ/

  Hạn chế, giới hạn

  2

  Unlimited

  adj

  /ʌnˈlɪmɪtɪd/

   khôn giới hạn, vô tận

  3

  Harmful

  adj

  /ˈhɑːrmfl

   gây hại, có hại

  4

  exhausted

  Exhaustible

  Inexhaustible

  adj

  /ɪɡˈzɔːstɪd/

  / ɪɡˈzɔːstəbl/

  /inɪɡˈzɔːstəbl/

  Cạn kiệt

   

  Vô tận

  5

  convenient

  adj

  /kənˈviːniənt/

   tiện lợi

   

  Inconvenient

  adj

  /ˌɪnkənˈviːniənt/

   bất tiện

  6

  Available

  adj

  /əˈveɪləbl/

  Sẵn có, có thể dùng được

  7

  Abundant = plentiful

  adj

  /əˈbʌndənt/

  Nhiều, phong phú, dồi dào

  8

  Enormous

  adj

  /ɪˈnɔːrməs/

  Lớn, khổng lồ

  9

  dangerous

  adj

  / ˈdeɪndʒərəs/

  Nguy hiểm

  10

  pollute

  v

  /pəˈluːt/

  Gây ô nhiễm

   

   

   

  A CLOSER LOOK 2

  No.

  Words

  Type

  Pronunciation

  Meaning

  1

  crack

  N

  /kræk/

  Vết nứt

  2

  Light bulb

  n

  /ˈlaɪt bʌlb/

  Bóng đèn

  3

  Install

  v

  /ɪnˈstɔːl/

  Lắp đặt

  4

  Wind turbine

   

  /ˈwɪnd tɜːrbaɪn/

  Tua bin gió

  5

  generate

  v

  /ˈdʒenəreɪt/

   tạo ra

  6

  consumption

  n

  /kənˈsʌmpʃn/

  Sự tiêu thụ

  7

  alternative

  adj

  ɔːlˈtɜːrnətɪv/

  Có thể lựa chọn thay cho vật khác

  8

  To make electricity

  n

  /meɪk   ɪˌlekˈtrɪsəti/

  Tạo ra điện

  9

  Energy

  n

  /ˈenərdʒi

  Năng lượng

   

   

  SKILL 1 and SKILL 2

  No.

  Words

  Type

  Pronunciation

  Meaning

  1

  Machine

  n

  /məˈʃiːn/

  Cỗ máy

  2

  machinery

  Un. n

  /məˈʃiːnəri/

  Máy móc

  3

  dam

  n

  /dæm/

  đập

  4

  advantage

  n

  / ədˈvæntɪdʒ/

  Thuận lợi

  5

  disadvantage

  n

  /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ/

  Bất lợi

  6

  certain

  adj

  /ˈsɜːtn/

  Chắc chắn, cố định

  7

  Fundamental

  Adj

  /ˌfʌndəˈmentl/

  Cơ bản, chủ yếu

  8

  release

  v

  /rɪˈliːs/

  Giải phóng

  9

  Human being(s)

  n

  /ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ/

  Loài người

  10

  manure

  N

  V

  /məˈnʊr/

  /məˈnjʊə(r)/

  Phân bón, phân xanh

  Bón phân

  11

  tendency

  n

  /ˈtendənsi/

  Xu hướng, khuynh hướng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Địa chỉ: 179 Đường 21/8 (Đối diện cổng chính sân vận động tỉnh) TP Phan rang Tháp chàm - Ninh Thuận.
Điện thoại: 083 9698179/ 0982698179/ 0835579179  Copyright 2018 © Trung tâm Anh ngữ Elti - Ninh Thuận.